Cultuur Gent

Hét aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers
Gent 2030 Open call

Maak mee werk van Gent 2030!

Stad Gent gaat voluit voor de titel ‘Europese Culturele Hoofdstad’ in 2030. Het gaat om meer dan de titel. De stad wil ook via cultuur een sterk project ontwikkelen waarmee uitdagingen voor de stad worden aangepakt en kansen worden benut. Wat die kansen en uitdagingen zijn, werd in kaart gebracht via een brede verkennende bevraging die dit voorjaar plaatsvond. Het eindrapport daarvan wordt het werkmateriaal voor de volgende fase, waarin een overkoepelend concept wordt ontwikkeld voor de kandidatuur. Die tweede fase start nu en loopt tot en met juni 2022. Nadien wordt in een derde fase een eerste ‘bidbook’ voorbereid, dat in 2024 wordt ingediend.

'De 30 van 2030'

De motor van deze tweede fase wordt een groep van 30 gedreven mensen die met de resultaten uit de bevraging aan de slag gaat en tegen uiterlijk eind mei toewerkt naar een onderscheidend en overtuigend narratief en parapluconcept voor de kandidatuur van Gent 2030.

'De 30 van 2030' wordt samengesteld via een open oproep. Bij de selectie wordt rekening gehouden met een diversiteit aan profielen en evenwichten, mede gebaseerd op de resultaten van de bevraging.

Geen eiland

'De 30 van 2030' werken niet op een eiland. Via thematische sessies zullen de 30 in gesprek gaan met andere actoren en sectoren en krijgen ze ook extra voeding via twee ‘open 2030 fora’ waaraan iedereen zal kunnen deelnemen. We moedigen belangstellende diensten, organisaties, instellingen en netwerken aan om zich over het werkmateriaal te buigen en hun input/reflecties aan de groep van 30 te bezorgen.

Over alle bijeenkomsten en werkzaamheden wordt actief en transparant gecommuniceerd via de Gent 2030-nieuwsbrief en het Gent 2030-webplatform dat voorjaar 2022 wordt gelanceerd. We verwachten van 'de 30 van 2030’ bovendien dat ze regelmatig terugkoppelen binnen hun eigen netwerken.

Procesteam

Dit vervolgtraject wordt gecoördineerd door een gemengd procesteam in lijn met de resultaten van de bevraging. Het is samengesteld uit medewerkers van de Stad, zes geëngageerde trekkers uit de brede cultuursector (Fatih De Vos, Tina De Gendt, Badra Djait, Noemi De Clercq, Emiel Lenaert en Frederik Sioen) en de begeleiders van IDEA Consult.

De leden van dit procesteam faciliteren en begeleiden mee de verschillende overlegmomenten van zowel 'de 30 van 2030” als de “open 2030-fora”, en nemen er zelf ook actief aan deel. 

De vzw Gent 2030

Voor Gent 2030 wordt een afzonderlijke structuur opgezet in de vorm van een door de Stad ‘extern verzelfstandigd agentschap’ (of EVA vzw) met ruime structurele betrokkenheid van stakeholders uit de publieke, profit en non profit sector in zowel de Algemene Vergadering als de Raad van Bestuur.  Deze structuur verzekert, beheert en bewaakt het zakelijk, organisatorisch en inhoudelijk kader waarbinnen Gent 2030 verder gestalte moet krijgen, maar geeft bij de concrete invulling ervan alle ruimte aan het projectteam.

De formele oprichting van deze EVA-vzw is voorzien in de maand mei of juni. Kort erna volgt de gefaseerde opstart van een Gent 2030-team dat de verdere voorbereiding van de Gent 2030-kandidatuur zal coördineren en concretiseren in direct overleg en samenwerking met zoveel mogelijk actoren en sectoren.

Met de nu startende tweede fase maken we een doorstart tot de overdracht ervan aan de vzw Gent 2030 in de loop van de maand mei. Uiteraard zal iedereen die aan deze tweede fase heeft geparticipeerd ook in de daaropvolgende fase op meerdere manieren betrokken kunnen blijven.

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING VOOR ‘DE 30 VAN 2030’

Voor 'de 30 van 2030’ zoeken we 30 geëngageerde mensen: sterke profielen uit de brede culturele en creatieve sector en belangstellenden uit andere sectoren, gebeten door cultuur en gemotiveerd om in een intensief traject samen op zoek te gaan het verhaal voor Gent 2030. Deelnemen gebeurt in eigen naam (niet als vertegenwoordiger van). Inbedding in netwerken allerhande is een pluspunt. Van alle kandidaten wordt een verbindende ingesteldheid verwacht.

Een procesteam (zie hoger) beslist over de uiteindelijke samenstelling van 'de 30 van 2030’.

Praktisch

  • Zich kandidaat stellen kan door dit online formulier op deze infopagina in te vullen tegen uiterlijk 15 december 2021.
  • 'De 30 van 2030” komen vanaf januari t/m mei 2022 maandelijks samen op een wisselende locatie. In 5 werksessies van maximaal 4 uur wordt aan een narratief voor 2030 gebouwd. De werksessies vinden telkens plaats op maandag, van 18.00 tot 22.00. De data: 24 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april, 16 mei. Deelname aan al deze sessies is een must.
  • In de maanden februari, maart en april worden aanvullend drie verdiepende, thematische sessies ingepland. Verder verwachten we van deze 30 ook deelname aan de twee ‘open 2030 fora’, in maart en mei. 
  • Houd zeker ook rekening met lees- en huiswerk.
  • Deelname is op vrijwillige en individuele basis. De Stad Gent voorziet voor deelnemers vrijwilligersvergoedingen voor deelname en voorbereiding.

Voor eventuele vragen over deze oproep kan je terecht bij gent2030@stad.gent