Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
letters van het logo van stad Gent als lichtinstallatie

Wil jij mee het ver­haal schrij­ven van Gent2030?

01 dec 2021

Stel je kandidaat voor 'de 30 van 2030'

—— 'de 30 van 2030'

Voor 'de 30 van 2030’ zoeken we 30 geëngageerde mensen: sterke profielen uit de brede culturele en creatieve sector en belangstellenden uit andere sectoren, gebeten door cultuur en gemotiveerd om in een intensief traject samen op zoek te gaan het verhaal voor Gent2030. Deelnemen gebeurt in eigen naam (niet als vertegenwoordiger van). Inbedding in netwerken allerhande is een pluspunt. Van alle kandidaten wordt een verbindende ingesteldheid verwacht. Iets voor jou?

inschrijvingsformulier kandidaat voor 'de 30 van 2030'

Praktisch

  • Stel je kandidaat door het inschrijvingsformulier hierboven in te vullen tegen uiterlijk 15 december 2021.
  • 'De 30 van 2030” komen vanaf januari t/m mei 2022 maandelijks samen op een wisselende locatie. In 5 werksessies van maximaal 4 uur wordt aan een narratief voor Gent2030 gebouwd. De werksessies vinden telkens plaats op maandag, van 18.00 tot 22.00. De data: 24 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april, 16 mei. Deelname aan al deze sessies is een must.
  • In de maanden februari, maart en april worden aanvullend drie verdiepende, thematische sessies ingepland. Verder verwachten we van deze 30 ook deelname aan de twee ‘open Gent2030 fora’, in maart en mei. 
  • Houd zeker ook rekening met lees- en huiswerk.
  • Deelname is op vrijwillige en individuele basis. De Stad Gent voorziet voor deelnemers vrijwilligersvergoedingen voor deelname en voorbereiding.
  • Het procesteam (zie lager) beslist over de uiteindelijke samenstelling van 'de 30 van 2030’.

Voor eventuele vragen over deze oproep kan je terecht bij gent2030@stad.gent

 

Fase 2: conceptontwikkeling kandidatuur Gent2030

Stad Gent gaat voluit voor de titel ‘Europese Culturele Hoofdstad’ in 2030. Het gaat om meer dan de titel. Onze stad wil via cultuur een sterk project ontwikkelen waarmee uitdagingen voor de stad worden aangepakt en kansen worden benut. Wat die kansen en uitdagingen zijn, werd in kaart gebracht via een brede verkennende bevraging die dit voorjaar plaatsvond. Het eindrapport daarvan wordt het werkmateriaal voor de volgende fase, waarin een overkoepelend concept wordt ontwikkeld voor de kandidatuur. Die tweede fase start in januari 2022 en loopt tot en met juni 2022. Nadien wordt in een derde fase een eerste ‘bidbook’ voorbereid, dat in 2024 wordt ingediend.

'De 30 van 2030'

De motor van deze tweede fase wordt een groep van 30 gedreven mensen die met de resultaten uit de bevraging aan de slag gaat en tegen uiterlijk eind mei toewerkt naar een onderscheidend en overtuigend narratief en parapluconcept voor de kandidatuur van Gent2030.

'De 30 van 2030' wordt samengesteld via een open oproep. Bij de selectie wordt rekening gehouden met een diversiteit aan profielen en evenwichten, mede gebaseerd op de resultaten van de bevraging.

Geen eiland

De 30 van 2030 zijn een open boek. Via thematische sessies zullen de 30 in gesprek gaan met andere actoren en sectoren en krijgen ze ook extra voeding via twee ‘open Gent 2030 fora’ waaraan iedereen zal kunnen deelnemen. Je leest alles over waar ze mee bezig zijn in de Gent2030-nieuwsbrief en op het webplatform. Bovendien zijn ze een spreekbuis voor de werkgroep in hun eigen netwerk.

Procesteam

Dit vervolgtraject wordt gecoördineerd door een gemengd procesteam in lijn met de resultaten van de bevraging. Het is samengesteld uit medewerkers van de Stad, zes geëngageerde trekkers uit de brede cultuursector (Fatih De Vos, Tina De Gendt, Badra Djait, Noemi De Clercq, Emiel Lenaert en Frederik Sioen) en de begeleiders van IDEA Consult.

De leden van dit procesteam faciliteren en begeleiden mee de verschillende overlegmomenten van zowel 'de 30 van 2030' als de “open Gent2030-fora”, en nemen er zelf ook actief aan deel. 

De vzw Gent2030

Voor de kandidatuur van Gent2030 wordt een afzonderlijke structuur opgezet onder de vorm van een vzw die de Stad samen met enkele strategische partners zal oprichten en waarbinnen de nodige samenwerkingsvormen zullen verankerd worden om de participatieve aanpak uit fase 1 en 2 verder te zetten. Deze structuur verzekert, beheert en bewaakt het zakelijk, organisatorisch en inhoudelijk kader waarbinnen de kandidatuur van Gent2030 verder gestalte  zal krijgen,  en geeft bij de concrete invulling ervan alle ruimte aan het projectteam.

De formele oprichting van deze vzw is voorzien eind juni – begin juli. Kort erna volgt de gefaseerde opstart van een Gent2030-team dat de verdere voorbereiding van de Gent2030-kandidatuur zal coördineren en concretiseren in direct overleg en samenwerking met zoveel mogelijk actoren en sectoren.

Met de nu lopende tweede fase maken we een doorstart tot de overdracht ervan aan de vzw Gent2030 in de loop van de zomer. Uiteraard zal iedereen die aan deze tweede fase heeft geparticipeerd ook in de daaropvolgende fase op meerdere manieren betrokken kunnen blijven.