Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Subsidies voor socio-culturele verenigingen voor kunstbeoefening in de vrije tijd

Sub­si­dies ver­e­ni­gin­gen voor kunst­be­oe­fe­ning in de vrije tijd (2023-2025)

Cultuur Gent wil een impuls geven aan de talrijke verenigingen voor kunstbeoefening in de vrije tijd door het verlenen van subsidies voor hun artistieke en sociaal-culturele werking. Organisaties die voldoen aan de voorwaarden uit het nieuwe door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglement kunnen genieten van een financiële ondersteuning voor de periode 2023-2025.

Deze is van toepassing op verenigingen die geen gebruik kunnen maken van de reeds bestaande subsidies voor sociaal- culturele verenigingen die actief zijn als theatergezelschap of amateurmuziekvereniging.

Komen in aanmerking:
Verenigingen die door de Stad Gent op basis van het reglement voor de erkenning van sociaal-culturele verenigingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19/12/2022 werden erkend.

Komen niet in aanmerking:

 1. Opleidingen, scholen en organisaties wiens werking hoofdzakelijk gericht is op lessenreeksen, cursussen en initiaties.
 2. Organisaties die gesubsidieerd worden op basis van volgende reglementen:
  • ‘Reglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2004;
  • ‘Reglement voor het verlenen van huursubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2004;
  • Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2023-2025’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 mei 2023;

Heb je bijkomende vragen of weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Stel je vraag of neem contact op met het team Cultuurhuizen en -makers van Cultuur Gent.      
 

Wat zijn de voorwaarden?

Welke organisaties of verenigingen komen in aanmerking?

a. De organisatie van de aanvrager is sociaal-cultureel van aard en is een door de stad erkende sociaal-culturele vereniging;
b. De activiteiten van de aanvrager betreffen kunstbeoefening in een of meerdere disciplines en mengvormen ervan;

c. De organisatie heeft in het voorbije kalenderjaar minstens één op zichtzelf staande publiekspresentatie uitgevoerd;

d De werking van de organisatie moet passen binnen de missie en het cultuurbeleid en de specifieke beleidsaccenten van de Stad Gent;
g. De werking van de organisatie moet de integrale toegankelijkheid steeds nastreven.

Bijkomende voorwaarden

 • de steun van de Stad Gent moet op alle communicatie worden vermeld door ofwel de logo’s van de Stad en/of van de Cultuurdienst ofwel de vermelding “met de steun van de stad Gent” op te nemen;
 • de aanvrager nodigt de Cultuurdienst uit voor publiekspresentaties

 

Hoeveel subsidie kan de aanvrager krijgen?

De subsidie wordt bepaald op basis van de werking van de aanvragende organisatie in het kalenderjaar dat aan de aanvraag vooraf gaat.

Het beschikbare budget wordt gedeeld door het aantal aanvragers die beantwoorden aan het reglement.

De toegekende subsidie bedraagt maximum 1.000 euro per aanvrager.

Welke stappen zijn er?

Wanneer aanvragen?
De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten van een kalenderjaar, en moet ingediend worden uiterlijk op 30 april van het daaropvolgende kalenderjaar. Aanvragen met betrekking tot de werking in het kalenderjaar 2023 kunnen uitzonderlijk worden ingediend uiterlijk op 30 oktober 2023.

Hoe aanvragen?

 1. Download het Aanvraagformulier financiële ondersteuning van verenigingen voor kunstbeoefening in de vrije tijd voor periode 2023-2025
 2. Vul het document correct in.
 3. Onderteken en bezorg het aan: Stad Gent, college van burgemeester en schepenen t.a.v. Cultuur Gent, stadhuis Botermarkt 1 te 9000 Gent
 4. Je ontvangt schriftelijk een ontvangstmelding.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Cultuur Gent controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie aanvragen. Indien de aanvraag volledig is, krijgt je hiervan een schriftelijke melding.
 2. De beoordeling vindt plaats binnen de 2 maanden na de uiterlijke indiendatum.
 3. Deze termijnen zijn enkel richtdata, bij wijziging van de aanvraag of de nood aan bijkomende informatie vanuit de Stad Gent kan deze termijn verlengd worden
 4. Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de 3 maanden na de uiterste indiendatum de beslissing op basis van een advies van de Cultuurdienst
 5. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

Hoe wordt deze subsidie uitbetaald?

 • De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.
 • De uitbetaling van de subsidie gebeurt uiterlijk 2 maanden na toekenning van de subsidie door het college van burgemeester en schepenen.

Zijn er uitzonderingen?

 • Voor deze subsidie komen volgende organisaties niet in aanmerking:
  • Opleidingen, scholen en organisaties wiens werking hoofdzakelijk gericht is op lessenreeksen, cursussen en initiaties.
  • Organisaties die gesubsidieerd worden op basis van volgende reglementen of overeenkomsten:
   • ‘Reglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2004;
   • ‘Reglement voor het verlenen van huursubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2004;
   • Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2023-2025’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 mei 2023;
   •  een meerjarige subsidieovereenkomst door de Stad Gent, vanaf een bedrag van 25.000 euro per jaar;
   • ‘Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties in kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025’, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2020      

 

Aanvraagformulier subsidie voor vereniging van kunstbeoefening in de vrije tijd.

WORD versie Aanvraagformulier subsidie kunstbeoefening in de vrije tijd.

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van verenigingen voor kunstbeoefening in de vrije tijd voor de periode 2023-2025